Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

123 mln euro na badania koronawirusa (2021-04-08)

KE uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” na pilne badania nad wariantami koronawirusa.

Nadzwyczajne środki finansowe po raz pierwszy uruchomione w ramach programu „Horyzont Europa” uzupełniają szereg finansowanych przez UE działań w zakresie badań naukowych i innowacji mających na celu walkę z koronawirusem. Dodatkowe finansowanie ma na celu zapobiegać skutkom wywołanym wariantami koronawirusa, łagodzić je i reagować na nie, zgodnie z europejskim planem gotowości do obrony biologicznej przed wariantami COVID-19: "Inkubator Hera".

Nowe zaproszenia dotyczące pilnych badań nad wariantami koronawirusa

Komisja wystosowała nowe zaproszenia, które uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie metod leczenia i szczepionek poprzez organizowanie i prowadzenie badań klinicznych w celu przyspieszenia prac nad obiecującymi terapiami i szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19. Zaproszenia umożliwią tworzenie dużych kohort i sieci współpracy w zakresie COVID-19 z krajami spoza Europy i przyczynią się do tworzenia powiązań z inicjatywami europejskimi, a także ulepszenia infrastruktury niezbędnej do dzielenia się danymi, wiedzą fachową, zasobami badawczymi i usługami eksperckimi wśród badaczy i instytucji badawczych.

Oczekuje się, że finansowane projekty umożliwią:

  • tworzenie nowych lub korzystanie z istniejących dużych, wieloośrodkowych, regionalnych lub wielonarodowych kohort, obejmujących również kraje spoza Europy, co powinno przyspieszyć rozwój wiedzy na temat SARS-CoV-2 i jego pojawiających się wariantów.
  • kontynuowanie opracowywania obiecujących produktów leczniczych i potencjalnych szczepionek przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19, które przeszły etap przedkliniczny badań klinicznych.
  • wsparcie infrastruktury badawczej, aby przyspieszyć wymianę danych i zapewnić szybką pomoc i wiedzę fachową, co ułatwi walkę z wariantami koronawirusa i przygotowanie się na wszelkie przyszłe epidemie.

Oczekuje się, że konsorcja wybrane w ramach zaproszenia będą współpracować z innymi podobnymi inicjatywami i projektami na szczeblu krajowym, regionalnym i międzynarodowym, aby zmaksymalizować synergię i komplementarność oraz uniknąć powielania wysiłków badawczych.

Te zaproszenia wystosowane w sytuacji nadzwyczajnej stanowią odpowiedź na zagrożenia krótko- i średnioterminowe, a jednocześnie umożliwiają przygotowanie się na przyszłe wyzwania. Przyczynią się one do utworzenia unijnego urzędu ds. reagowania kryzysowego w sytuacjach zagrożenia zdrowia (HERA), dzięki czemu UE będzie w stanie przewidywać przyszłe pandemie i lepiej radzić sobie z nimi.

Zaproszenia do składania wniosków zostaną otwarte 13 kwietnia, a termin składania wniosków upływa 6 maja 2021 r. Nowe rozwiązania muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnej reakcji na pandemię koronawirusa.

Źródło: Komisja Europejska

 


wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl