EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Prawa obywateli UE

Obywatel jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej jest jednocześnie obywatelem Unii Europejskiej. Tym samym obywatele Polski są jednocześnie obywatelami Unii Europejskiej.
Uzyskanie obywatelstwa Unii następuje automatycznie w momencie uzyskania obywatelstwa państwa członkowskiego (na przykład Polski), bez konieczności spełniania dodatkowych formalności.

Nie można nabyć obywatelstwa Unii, nie nabywając obywatelstwa jednego z państw członkowskich. Podobnie, nie jest możliwe zrezygnowanie z obywatelstwa Unii Europejskiej bez rezygnacji z obywatelstwa krajowego, państwa który jest członkiem UE.

Dla obywatelstwa Unii Europejskiej nie ma znaczenia, czy dana osoba, poza obywatelstwem jednego z krajów członkowskich Unii, ma też inne obywatelstwo. Istotny jest tylko fakt posiadania obywatelstwa kraju należącego do Unii. Pozostałe państwa członkowskie mają obowiązek uznania tego faktu i nie mogą uzależniać praw wynikających z obywatelstwa UE od spełnienia dodatkowych wymogów, stosowanych w ich krajowych przepisach o obywatelstwie.

Przykładowo, osoba, która uzyska obywatelstwo polskie zgodnie z polskimi przepisami, automatycznie uzyskuje również obywatelstwo unijne, uznawane przez wszystkie pozostałe kraje UE.
Obywatele Unii Europejskiej korzystają z praw ustanowionych przepisami unijnymi. Do najważniejszych praw można zaliczyć:

  • prawo do przemieszczania się i pobytu na terytorium państw Unii Europejskiej,
  • prawo do podejmowania pracy na terytorium Unii Europejskiej,
  • prawo do prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium Unii Europejskiej,
  • prawo biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
  • prawo do ochrony dyplomatycznej i konsularnej obywateli Unii Europejskiej

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl