EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Konkurs: Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty (2013-02-13)

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaprasza młodzież do udziału w X edycji ogólnopolskiego konkursu „Moja szkoła w Unii Europejskiej – edycja Akademia Młodego Dyplomaty”. Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W tym roku tematem przewodnim obok aktualnych wydarzeń w Unii Europejskiej jest przybliżenie problematyki współczesnej dyplomacji, zwłaszcza w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Uczestnicząc w tej inicjatywie, uczniowie mają okazję zapoznać się z zagadnieniami związanymi ze współczesną dyplomacją i jej rolą w polityce międzynarodowej państwa oraz, w związku z objęciem w dniu 1 lipca 2012 roku przez Polskę rocznej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (V4), ze współpracą regionalną jej członków – Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

Nagrody rzeczowe trafią do tych uczniów i nauczycieli, którzy przygotują najciekawsze prace konkursowe zgodnie z podanymi w regulaminie tematami oraz zrealizują w szkołach najciekawsze działania informacyjno-edukacyjne o Unii Europejskiej, Grupie Wyszehradzkiej i polskiej dyplomacji. Dla laureatów etapu ogólnopolskiego (6 uczniów i 6 nauczycieli) zorganizowana zostanie wizyta studyjna w wybranych stolicach państw Grupy Wyszehradzkiej.

Uczestnicy Konkursu obowiązani są do przygotowania pracy konkursowej na jeden z następujących tematów:

  • Grupa Wyszehradzka jako przykład dobrosąsiedzkiej współpracy Europejczyków;
  • Dziedzictwo historyczne i perspektywy współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej;
  • „Polityka nie jest sztuką tego co możliwe, lecz tego co niemożliwe” - skomentuj słowa Vaclava Havla, zmarłego niedawno prezydenta Czech, w kontekście przemian demokratycznych w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 90;
  • Jak rozumiesz motto polskiej dyplomacji: „Polsce – służyć, Europę – tworzyć, świat – rozumieć”?.

Pracę konkursową można przygotować w dowolnej formie, w szczególności jednak w formie opracowania pisemnego, prezentacji lub nagrania, przy czym opracowanie pisemne nie może liczyć mniej niż 5 (słownie: pięć) stron w formacie A4, prezentacja nie może liczyć mniej niż 15 (słownie: piętnastu) plansz, nagranie nie może być krótsze niż 3 minuty.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl