EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury (2023-11-14)

 

Unia Europejska współpracując z innymi organizacjami międzynarodowymi próbuje zapobiec nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, które mogłyby spowodować nieodwracalne straty dla dziedzictwa kulturowego w UE. 14 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. 

Dobra kultury mają istotną wartość kulturową, artystyczną, historyczną i naukową. Kradzież dóbr kultury i nielegalny handel tymi dobrami to niestety rozpowszechnione zjawisko. Powoduje ono nieodwracalne straty dla dziedzictwa kulturowego w UE i poza nią, przede wszystkim na obszarach objętych kryzysem i wojną.

Nielegalny handel dobrami kultury obejmuje nielegalny przywóz, wywóz i przenoszenie własności dóbr kultury (przedmioty, które mają znaczenie dla archeologii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki). Może on przybierać różne formy:

  • kradzież z instytucji dziedzictwa kulturowego lub z kolekcji prywatnych
  • kradzież ze stanowisk archeologicznych
  • wywóz artefaktów z terenów objętych wojną.

Skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym handlem wymaga skutecznych ram legislacyjnych, współpracy międzynarodowej, a także solidnej wiedzy praktycznej i dobrze zorganizowanych projektów.

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dobrami kultury

Zwalczanie tego skomplikowanego procederu, który jest z natury zjawiskiem międzynarodowym, wymaga odpowiednich działań na poziomie UE. Takie działania opisano w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025 oraz w unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej 2021–2025.

13 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dobrami kultury. Plan przewiduje działania w celu skutecznego zapobiegania przestępstwom, zwalczania coraz to nowych zagrożeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w UE i na świecie. Opiera się on na dotychczasowych działaniach UE i ma pomóc w zwalczaniu opisanych zjawisk przez: skuteczniejsze zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie przez uczestników rynku i instytucje dziedzictwa kulturowego; zwiększenie zdolności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej, również z krajami pochodzenia i tranzytu objętych wojną lub kryzysem.

 

 

 

Źródło: KE

 


wszystkie

Zwalczanie nielegalnego handlu dobrami kultury (2023-11-14)

 

Unia Europejska współpracując z innymi organizacjami międzynarodowymi próbuje zapobiec nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu własności dóbr kultury, które mogłyby spowodować nieodwracalne straty dla dziedzictwa kulturowego w UE. 14 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Zwalczania Nielegalnego Handlu Dobrami Kultury. 

Dobra kultury mają istotną wartość kulturową, artystyczną, historyczną i naukową. Kradzież dóbr kultury i nielegalny handel tymi dobrami to niestety rozpowszechnione zjawisko. Powoduje ono nieodwracalne straty dla dziedzictwa kulturowego w UE i poza nią, przede wszystkim na obszarach objętych kryzysem i wojną.

Nielegalny handel dobrami kultury obejmuje nielegalny przywóz, wywóz i przenoszenie własności dóbr kultury (przedmioty, które mają znaczenie dla archeologii, prehistorii, historii, literatury, sztuki lub nauki). Może on przybierać różne formy:

  • kradzież z instytucji dziedzictwa kulturowego lub z kolekcji prywatnych
  • kradzież ze stanowisk archeologicznych
  • wywóz artefaktów z terenów objętych wojną.

Skuteczna ochrona dziedzictwa kulturowego przed nielegalnym handlem wymaga skutecznych ram legislacyjnych, współpracy międzynarodowej, a także solidnej wiedzy praktycznej i dobrze zorganizowanych projektów.

Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dobrami kultury

Zwalczanie tego skomplikowanego procederu, który jest z natury zjawiskiem międzynarodowym, wymaga odpowiednich działań na poziomie UE. Takie działania opisano w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025 oraz w unijnej strategii zwalczania przestępczości zorganizowanej 2021–2025.

13 grudnia 2022 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dobrami kultury. Plan przewiduje działania w celu skutecznego zapobiegania przestępstwom, zwalczania coraz to nowych zagrożeń oraz ochrony dziedzictwa kulturowego w UE i na świecie. Opiera się on na dotychczasowych działaniach UE i ma pomóc w zwalczaniu opisanych zjawisk przez: skuteczniejsze zapobieganie przestępstwom i ich wykrywanie przez uczestników rynku i instytucje dziedzictwa kulturowego; zwiększenie zdolności organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz zacieśnienie współpracy międzynarodowej, również z krajami pochodzenia i tranzytu objętych wojną lub kryzysem.

 

 

 

Źródło: KE

 


wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl