EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Bezpieczne kąpieliska (2022-06-09)

Większość europejskich kąpielisk spełnia najwyższe normy jakości wody – wynika z najnowszego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska, przygotowanego we współpracy z Komisją Europejską.

Z opublikowanego rocznego sprawozdania dotyczącego wody w kąpieliskach wynika, że w 2021 r. prawie 85 proc. kąpielisk w Europie spełniało najbardziej rygorystyczne unijne wymogi dotyczące wody „doskonałej” jakości. Ocena stanowi dobrą wskazówkę co do tego, gdzie tego lata pływający mogą znaleźć najwyższej jakości kąpieliska w całej Europie. Ocena sporządzona przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) we współpracy z Komisją Europejską opiera się na monitorowaniu 21 859 kąpielisk w całej Europie. Obejmuje ona państwa członkowskie UE, Albanię i Szwajcarię na przestrzeni całego 2021 r.

Najważniejsze ustalenia zawarte w sprawozdaniu

Ze sprawozdania wynika, że jakość wód w kąpieliskach nadbrzeżnych, które stanowią dwie trzecie wszystkich kąpielisk, jest ogólnie lepsza niż jakość wód w kąpieliskach śródlądowych. W 2021 r. 88 proc. kąpielisk przybrzeżnych UE sklasyfikowano jako kąpieliska najwyższej jakości w porównaniu z 78,2 proc. kąpielisk śródlądowych. Od czasu przyjęcia dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach w 2006 r. odsetek „doskonałych” kąpielisk wzrósł i w ostatnich latach ustabilizował się na poziomie około 88 proc. w przypadku kąpielisk przybrzeżnych i 78 proc. w przypadku kąpielisk śródlądowych.

W sprawozdaniu stwierdzono, że w 2021 r. minimalne normy jakości wody zostały spełnione w 95,2 proc. kąpielisk. W Austrii, na Malcie, w Chorwacji, Grecji, na Cyprze, w Danii i Niemczech co najmniej 90 proc. kąpielisk spełnia wymogi „doskonałej” jakości wody.

Od 2013 r. spadł odsetek kąpielisk niedostatecznej jakości. W 2021 r. niedostateczne wody w kąpieliskach stanowiły 1,5 proc. wszystkich kąpielisk w UE w porównaniu z 2 proc. w 2013 r. Niedostateczna jakość jest często wynikiem krótkotrwałego zanieczyszczenia. W sprawozdaniu podkreślono, że lepsza ocena źródeł zanieczyszczenia i wdrożenie środków zintegrowanej gospodarki wodnej może przyczynić się do poprawy jakości wody.

Oprócz sprawozdania dotyczącego jakości wody w kąpieliskach EEA opublikowała również zaktualizowaną interaktywną mapę pokazującą wyniki dla każdego kąpieliska. Dostępne są również zaktualizowane sprawozdania krajowe, jak również informacje na temat wdrażania dyrektywy w poszczególnych krajach.

Kontekst

W ostatnich dziesięcioleciach jakość wody w kąpieliskach w Europie znacznie się poprawiła dzięki systematycznemu monitorowaniu i zarządzaniu wprowadzonemu na mocy unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach i innych unijnych przepisów w zakresie ochrony środowiska. 

Unijne przepisy dotyczące wody w kąpieliskach określają, czy jakość wody w kąpieliskach można sklasyfikować jako „doskonałą”, „dobrą”, „dostateczną” czy „niedostateczną” w zależności od ilości wykrytych bakterii kałowych. W przypadkach gdy jakość wody zostaje sklasyfikowana jako „niedostateczna”, państwa członkowskie powinny zastosować pewne środki, takie jak zakaz kąpieli lub publikacja ostrzeżeń zawierających informacje dla użytkowników kąpielisk, a także podjąć odpowiednie działania naprawcze.

Przepisy te doprowadziły do znacznego ograniczenia ilości nieoczyszczonych lub częściowo oczyszczonych ścieków komunalnych i przemysłowych trafiających do wody w kąpieliskach. W rezultacie pływanie jest możliwe również na wielu obszarach wód powierzchniowych zlokalizowanych w miastach, które wcześniej były silnie zanieczyszczone.

Komisja Europejska przeprowadza obecnie przegląd dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach. Ma on pomóc w ocenie, czy obecne przepisy są nadal adekwatne do celu ochrony zdrowia publicznego i poprawy jakości wody, czy też istnieje potrzeba poprawy istniejących ram, w szczególności poprzez uwzględnienie nowych parametrów.

Wszystkie państwa członkowskie UE oraz Albania i Szwajcaria monitorują swoje kąpieliska zgodnie z przepisami unijnej dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach.

Żródło: Komisja Europejska

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl