EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

2022 Europejskim Rokiem Młodzieży (2021-10-18)

W związku z zapowiedzią przewodniczącej Ursuli von der Leyen w wygłoszonym przez nią orędziu o stanie Unii z 2021 r. KE przyjęła formalny wniosek w sprawie ogłoszenia roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Aby budować lepszą, bardziej ekologiczną, cyfrową i sprzyjającą włączeniu społecznemu przyszłość, Europa potrzebuje wizji, zaangażowania i uczestnictwa wszystkich młodych ludzi.

Przyjęty wniosek jest wyrazem dążenia Europy do zapewnienia młodym ludziom większych i lepszych możliwości na przyszłość. 

W ramach Europejskiego Roku Młodzieży Komisja, we współpracy z Parlamentem Europejskim, państwami członkowskimi, władzami regionalnymi i lokalnymi, zainteresowanymi stronami oraz samymi młodymi ludźmi, zamierza:

  • docenić i wspierać pokolenie, które najbardziej poświęciło się w czasie pandemii, i dać młodym ludziom nowe nadzieje, siłę i wiarę w przyszłość poprzez podkreślenie, w jaki sposób transformacja ekologiczna i cyfrowa zapewni im nowe perspektywy i możliwości;
  • zachęcać wszystkich młodych ludzi, zwłaszcza tych o mniejszych szansach, pochodzących ze środowisk znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, z regionów wiejskich lub oddalonych czy należących do słabszych grup społecznych, aby stali się aktywnymi obywatelami, którzy będą przyczyniać się do pozytywnych zmian;
  • promować możliwości oferowane młodym ludziom w ramach polityki UE w celu wspierania ich rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego. Europejskiemu Rokowi Młodzieży towarzyszyć będzie pomyślne wdrożenie instrumentu NextGeneration, który przyczyni się do zapewniania wysokiej jakości miejsc pracy oraz możliwości kształcenia i szkolenia; oraz
  • czerpać inspirację z działań, wizji i spostrzeżeń młodych ludzi w celu dalszego wzmacniania i ożywienia wspólnego projektu UE, w oparciu o wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy.

Komisja opracowuje obecnie swój program działań, a wszystkie zainteresowane strony zostaną zaproszone do przedstawienia swoich pomysłów i propozycji. W najbliższych dniach na Europejskim Portalu Młodzieżowym zostanie uruchomiona specjalna ankieta. Komisja, wspólnie z innymi instytucjami UE, państwami członkowskimi, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i młodymi ludźmi, zorganizuje w ciągu przyszłego roku szereg działań na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym, a także rozważy podjęcie nowych inicjatyw. Zakres działań obejmie kwestie, które przede wszystkim dotyczą młodych ludzi, zgodnie z priorytetami podkreślonymi w celach młodzieżowych, takimi jak równość i włączenie społeczne, zrównoważony rozwój, zdrowie i dobrostan psychiczny oraz wysokiej jakości zatrudnienie. W działania te zostaną zaangażowani młodzi ludzie spoza UE. Komisja wzywa państwa członkowskie do powołania krajowych koordynatorów odpowiedzialnych za zorganizowanie udziału danego państwa w Europejskim Roku Młodzieży.

Wniosek Komisji zostanie teraz omówiony przez Parlament i Radę, z uwzględnieniem opinii Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Oczekuje się, że wydarzenia i działania rozpoczną się w styczniu.

Wypowiedzi członków kolegium komisarzy

Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen powiedziała: - Pandemia pozbawiła młodych ludzi wielu możliwości – spotykania się z przyjaciółmi, poznawania nowych ludzi czy też doświadczania i odkrywania nowych kultur. Wprawdzie nie możemy im oddać straconego czasu, lecz proponujemy dziś ogłoszenie roku 2022 Europejskim Rokiem Młodzieży. Czy to w kwestiach klimatu, spraw społecznych, czy rozwoju cyfrowego młodzi ludzie są w centrum naszej polityki i priorytetów politycznych. Zobowiązujemy się do słuchania ich głosów, tak jak robimy to obecnie w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, i chcemy wspólnie pracować nad kształtowaniem przyszłości Unii Europejskiej. Unii, która jest silniejsza, jeśli uwzględnia aspiracje naszej młodzieży – opierającej się na wartościach i odważnej w działaniu.

Wiceprzewodniczący do spraw promowania naszego europejskiego stylu życia Margaritis Schinas oświadczył: - Nasza Unia to wyjątkowy w skali światowej obszar wolności, wartości, możliwości i solidarności. Razem udaje nam się pokonać pandemię, a w 2022 roku, w Europejskim Roku Młodzieży, jeszcze bardziej wzmocnimy te zasady z korzyścią dla naszych młodszych pokoleń w całej Europie i we współpracy z nimi. Musimy chronić młodych ludzi i wzmacniać ich pozycję, ponieważ ich różnorodność, odwaga i śmiałość mają zasadnicze znaczenie dla naszej przyszłości jako Europejczyków.

Komisarz do spraw innowacji, badań naukowych, kultury, edukacji i młodzieży, Marija Gabriel, powiedziała: - Europejski Rok Młodzieży powinien doprowadzić do zmiany sposobu, w jaki włączamy młodych ludzi w proces kształtowania polityki i podejmowania decyzji. Celem Roku jest wysłuchanie i zaangażowanie ludzi młodych oraz promowanie konkretnych możliwości dla młodzieży. Musimy również zniwelować przepaść między pokoleniami. Dzisiejsi młodzi ludzie są mniej zainteresowani tradycyjnymi formami uczestnictwa, ale aktywnie opowiadają się za tym, w co wierzą, angażując się w nowe sposoby. Ogłaszając Europejski Rok Młodzieży, pragniemy oddać hołd młodym ludziom i wyrazić uznanie dla ich zaangażowania. Decyzją tą rozpoczynamy proces współpracy z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, tak aby dzięki wspólnym wysiłkom organizacja Roku zakończyła się sukcesem.

Źródło: Komisja Europejska 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl