Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Koronawirus: oś czasu działań UE (2020-06-04)

Dowiedz się o działaniach UE w zakresie opieki zdrowotnej, badań, gospodarki, miejsc pracy, społeczeństwa, podróży, transportu i aby pomóc swoim partnerom na całym świecie w walce z COVID-19.

 

OPIEKA ZDROWOTNA

Wspieranie sektora opieki zdrowotnej i zapewnianie dostępu do sprzętu medycznego  
 
Odroczenie nowych wymogów dotyczących
 
sprzętu medycznego
 
17 kwietnia 2020
 

Parlament decyduje się odroczyć wejście w życie nowego rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych, aby zapobiec niedoborom podstawowego sprzętu medycznego na rynku lub opóźnieniom w jego dostawach.

Więcej informacji 

 
Wsparcie sektora ochrony zdrowia w sytuacjach nadzwyczajnych
 
17 kwietnia 2020
 

UE uruchamia ponad 3 mld euro ze swego budżetu na potrzeby dystrybucji środków medycznych, koordynacji transportu pacjentów oraz sprzętu medycznego, a także by wspierać organizowanie szpitali polowych. Na dłuższą metę ze środków tych będą również finansowane ośrodki badawcze oraz ośrodki, w których przeprowadzane będą testy.

Więcej informacji 

 .
Ułatwianie importu sprzętu medycznego
 
3 kwietnia 2020
 

Unia czasowo znosi opłaty celne oraz VAT od importu, aby ułatwić przywóz sprzętu medycznego z krajów trzecich.

Więcej informacji 

 .
Stworzenie wspólnej unijnej rezerwy sprzętu medycznego
 
20 marca 2020
 

UE tworzy strategiczne zapasy respiratorów, masek wielokrotnego użytku, sprzętu laboratoryjnego i środków leczniczych (w ramach rescEU), aby wspomóc państwa członkowskie borykające się z ich niedoborem.

Więcej informacji 

 .
Zintensyfikowanie produkcji
 
20 marca 2020
 

Zapewnienie swobodnego dostępu do zharmonizowanych norm europejskich dotyczących środków medycznych (masek, odzieży ochronnej, środków ochrony dróg oddechowych itp.), aby ułatwić zwiększenie ich produkcji.

Więcej informacji 

 .
Utworzenie europejskiego zespołu ekspertów
 
17 marca 2020
 

Powstaje zespół siedmiu epidemiologów i wirusologów z różnych państw członkowskich, którego zadaniem jest formułowanie wytycznych unijnych dotyczących reakcji na koronawirusa oraz koordynowanie środków zarządzania ryzykiem.

Więcej informacji 

 .
Zagwarantowanie dostępności środków ochrony indywidualnej
 
15 marca 2020
 

Eksport środków ochrony indywidualnej (masek, przyłbic ochronnych, odzieży ochronnej itp.) do krajów spoza Unii Europejskiej wymaga zezwolenia.

Więcej informacji 

 .
Wspólne zakupy sprzętu medycznego
 
28 lutego 2020
 

Państwa członkowskie łączą siły w ramach umowy dotyczącej wspólnego udzielania zamówień na zakup środków ochronnych (rękawiczek, masek, kombinezonów itp.), respiratorów oraz zestawów do testowania na obecność koronawirusa.

Więcej informacji 

 .

BADANIA NAUKOWE

Wspieranie badań naukowych i innowacji, aby zapewnić skuteczne leczenie i szczepionki 
 
Dodatkowe 122 miliony euro na badania
 
innowacje
 
19 maja 2020
 

UE ogłasza nowe zaproszenie do składania projektów mających na celu: przestawienie procesów produkcyjnych na szybką produkcję niezbędnych środków medycznych i sprzętu potrzebnego do testowania i leczenia; rozwijanie technologii medycznych w celu poprawy wykrywania wirusa i opieki nad pacjentami; badanie behawioralnego i społeczno-ekonomicznego wpływu pandemii w celu poprawy strategii leczenia i zapobiegania. Środki w wysokości 122 mln euro pochodzić będą z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”.

Więcej informacji 

 
117 mln euro na projekty badawcze w walce z Covid-19
 
12 maja 2020
 

W ramach inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych, która jest partnerską inicjatywą między UE a przemysłem farmaceutycznym, zostanie wyasygnowane 117 mln euro. Kwota ta posłuży do wspierania 8 projektów dotyczących opracowywania metod leczenia i diagnostyki (do 72 mln euro będzie pochodzić z budżetu UE). Nabór wniosków do przyspieszonej procedury ogłoszono w marcu.

Więcej informacji 

 
Światowy akcja składania deklaracji wkładów finansowych na rzecz
 
sfinansowania rozwoju diagnostyki i szczepionek
 
4 maja 2020
 

UE i jej globalni partnerzy organizują maraton składania deklaracji wkładów finansowych, zachęcający kraje i organizacje na całym świecie do składania zobowiązań, aby pomóc w zebraniu docelowej kwoty 7,5 mld euro wstępnego finansowania dla rozwoju i wdrażania diagnostyki, terapii i szczepionek przeciwko koronawirusowi.

Więcej informacji 

 
Platforma udostępniania danych dla naukowców
 
20 kwietnia 2020
 

Aby wesprzeć naukowców w Europie i na świecie w walce z pandemią koronawirusa, Komisja Europejska wraz z kilkoma partnerami uruchamia europejską platformę danych dotyczących COVID-19, aby umożliwić szybkie gromadzenie i dzielenie się dostępnymi danymi naukowymi

Więcej informacji 

 
164 mln euro dla przedsiębiorstw typu start-up i na innowacje
 
20 marca 2020
 

Na program pilotażowy „Akcelerator” Europejskiej Rady ds. Innowacji przyznaje się 164 mln euro. Kwota ta posłuży wspieraniu przedsiębiorstw typu start-up i małych firm, które opracowują technologie umożliwiające walkę z pandemią.

Więcej informacji 

 
80 mln euro dla CureVac – firmy pracującej nad szczepionką przeciw
 
koronawirusowi
 
16 marca 2020
 

UE przekazuje prawie 80 mln euro innowacyjnej firmie niemieckiej CureVac na opracowanie i produkcję szczepionki przeciwko koronawirusowi.

Więcej informacji 

 
48,25 mln euro na sfinansowanie 18 projektów badawczych realizowanych
 
przez 151 zespołów naukowych
 
6 marca 2020
 

W ramach programu „Horyzont 2020” Unia Europejska przeznacza 48,25 mln euro na sfinansowanie 18 projektów badawczych prowadzonych przez 151 zespołów naukowych. Środki te mają służyć opracowaniu szczepionek, nowych metod leczenia i szybkich testów diagnostycznych, co umożliwi lepsze przygotowanie się do potencjalnych wybuchów epidemii w przyszłości oraz szybsze reagowanie na nie.

Więcej informacji 

GOSPODARKA

Wspieranie sektora finansowego i przedsiębiorstw 
 
750 mld euro na ożywienie gospodarcze
 
i społeczne
 
27 maja 2020
 

Eurodeputowani z zadowoleniem przyjęli propozycje Komisji Europejskiej dotyczące instrumentu naprawczego do walki z kryzysem koronawirusowym w wysokości 750 miliardów euro („Next Generation EU”) w ramach zaktualizowanego projektu wieloletniego budżetu UE, przedstawionego przez Ursulę von der Leyen na posiedzeniu plenarnym. W rezolucjach z 15 maja i 17 kwietnia eurodeputowani zaapelowali o solidny i pokaźny pakiet naprawczy, skoncentrowany na potrzebach obywateli.

Więcej informacji 

 
Maksymalna elastyczność w przekazywaniu unijnych funduszy
 
strukturalnych
 
23 kwietnia 2020
 

Nowe instrumenty prawne umożliwią państwom członkowskim przenoszenie środków finansowych między trzema głównymi funduszami spójności (Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego, Europejskim Funduszem Społecznym i Funduszem Spójności), pomiędzy różnymi kategoriami regionów oraz pomiędzy priorytetowymi dziedzinami w obrębie konkretnych funduszy.

Więcej informacji 

 
Wsparcie EBI dla gospodarki (65 mld euro)
 
16 kwietnia 2020
 

Europejski Bank Inwestycyjny tworzy fundusz gwarancyjny w wys. 25 mld euro, dzięki któremu będzie możliwe uruchomienie do 200 mld euro na pomoc dla gospodarki europejskiej, w uzupełnieniu do 40 mld euro, które uruchomiono już wcześniej.

Więcej informacji 

 
Europejski plan działania na rzecz stopniowego znoszenia środków
 
ograniczania pandemii koronawirusa
 
15 kwietnia 2020
 

Komisja i Rada Europejska przedstawiają wytyczne i zalecenia dla państw członkowskich dotyczące znoszenia środków ograniczania pandemii.

Więcej informacji 

 
Natychmiastowa pomoc dla co najmniej 100 tys. MŚP
 
6 kwietnia 2020
 

Jako że kryzys dotknął szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa europejskie, Unia Europejska przeznacza na pomoc dla nich ok. 8 mld euro.

Więcej informacji 

 
Unijne fundusze strukturalne na podstawowe inwestycje i zasoby
 
(37 mld euro)
 
27 marca 2020
 

W ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa z unijnych funduszy strukturalnych udostępnia się 37 mld euro na wsparcie dla systemów opieki zdrowotnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz rynków pracy.

Więcej informacji 

 
Większa elastyczność fiskalna
 
23 marca 2020
 

Unia uelastycznia swe przepisy budżetowe, aby umożliwić państwom członkowskim nadzwyczajne wydatki na walkę z pandemią.

Więcej informacji 

 
Zmiana zasad pomocy państwa
 
19 marca 2020
 

Państwa członkowskie mogą elastycznie stosować zasady pomocy państwa, aby zapewnić przedsiębiorstwom każdej wielkości dostateczną płynność i zachowanie ciągłości działalności gospodarczej.

Więcej informacji 

 
Program EBC dotyczący zakupów nadzwyczajnych w związku z pandemią
 
(750 mld euro)

 

18 marca 2020
 

Europejski Bank Centralny uruchamia tymczasowy program zakupu papierów wartościowych sektora prywatnego i publicznego. Wartość programu wynosi 750 mld euro – kwota ta stanowi uzupełnienie 120 mld euro, które uruchomiono w związku z pandemią już wcześniej.

Więcej informacji 

 

ZATRUDNIENIE I SPOŁECZEŃSTWO

Wspieranie dochodów gospodarstw domowych oraz miejsc pracy w czasie kryzysu
 
Ochrona miejsc pracy i wspieranie
 
przedsiębiorstw (100 mld euro)
 
23 kwietnia 2020
 

Państwa członkowskie otrzymują do 100 mld euro na pożyczki na korzystnych warunkach, aby umożliwić przedsiębiorstwom utrzymanie zatrudnienia oraz skrócić czas pracy, a jednocześnie oferować wsparcie dochodu.

Więcej informacji 

 
Pomoc najbardziej potrzebującym
 
23 kwietnia 2020
 

Aby obniżyć ryzyko infekcji, żywność i podstawową pomoc materialną z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym można będzie dostarczać za pomocą bonów elektronicznych lub papierowych. Będzie można również zapewniać sprzęt ochronny dla dostawców i wolontariuszy.

Więcej informacji 

 
Pomoc dla rolników i rybaków
 
23 kwietnia 2020
 

UE uelastycznia sposób finansowania rolnictwa, rybołówstwa i akwakultury, aby pomóc tym sektorom poradzić sobie ze skutkami epidemii Covid-19.

Więcej informacji 

 
Aplikacje monitorujące COVID-19: zapewnianie prywatności i ochrony
 
danych
 
17 kwietnia 2020
 

Komisja Europejska wydała wytyczne i zestaw narzędzi UE w zakresie opracowywania nowych aplikacji wspierających walkę z COVID-19. Parlament podkreśla, że wszelkie środki cyfrowe do walki z pandemią muszą być w pełni zgodne z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności.

Więcej informacji 

 
Pomoc finansowa z Funduszu Solidarności (800 mln euro)
 
26 marca 2020
 

Rozszerza się zakres Funduszu Solidarności Unii Europejskiej, aby objąć nim sytuacje kryzysowe dotyczące zdrowia publicznego. W 2020 r. państwa członkowskie najbardziej dotknięte skutkami pandemii otrzymają z tego funduszu 800 mln euro.

Więcej informacji 

 
Unikanie przeciążenia sieci
 
19 marca 2020
 

Unia zwraca się do firm takich jak Netflix, Facebook i YouTube o obniżenie jakości streamingu, by uniknąć przeciążenia sieci.

Więcej informacji 

 

PODRÓŻE I TRANSPORT

Ograniczenie możliwości podróży i zapewnienie świadczenia niezbędnych usług 
Zalecenia dotyczące bezpiecznego
 
podróżowania
 
13 maja 2020
 

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne i zalecenia dotyczące turystyki i transportu, aby pomóc państwom członkowskim UE w koordynowaniu bezpiecznego zniesienia ograniczeń podróżowania i ochronie podróżnych.

Więcej informacji 

 
Koniec pustych przelotów
 
26 marca 2020
 

Tymczasowo zawiesza się unijne przepisy dotyczące przydziałów czasu na start i lądowanie, które zobowiązują linie lotnicze do wykorzystywania planowanych przydziałów czasu, aby zachować je w kolejnym sezonie.

Więcej informacji 

 
Zapewnienie stałego przepływu towarów i usług
 
18 marca 2020
 

UE tworzy tzw. „zielone korytarze”, czyli priorytetowe pasy ruchu na przejściach granicznych, aby zapewnić dostawy podstawowych towarów oraz niezbędnego sprzętu medycznego i ochronnego na jednolitym rynku.

Więcej informacji 

 
Ograniczenie podróży w celu zahamowania rozwoju epidemii
 
17 marca 2020
 

UE tymczasowo zamyka swe granice zewnętrzne, aby zatrzymać rozwój Covid-19. Zamknięcie granic dotyczy podróży, których odbycie nie jest niezbędne.

Więcej informacji 

 
Repatriacja obywateli UE
 
Od stycznia 2020
 

Dzięki Mechanizmowi Ochrony Ludności, dziesiątki tysięcy obywateli UE wracają do domu z państw trzecich na całym świecie.

Więcej informacji 

 

Dezinformacja na temat pandemii rozprzestrzenia się, utrudniając walkę z wirusem. UE zapewnia i aktywnie promuje wiarygodne informacje oraz współpracuje z platformami internetowymi w celu usuwania fałszywych wiadomości i oszustw internetowych.


Możesz również zapoznać się z naszym podsumowaniem 10 działań UE w walce z pandemią koronawirusa.

 

GLOBALNA REAKCJA UE

Wspieranie wysiłków krajów partnerskich w walce z pandemią koronawirusa 
Dodatkowe 50 mln euro na pomoc
 
humanitarną
 
20 maja 2020
 

Uruchomiono dodatkowe 50 mln euro, aby zapewnić dostęp do usług zdrowotnych, sprzętu ochronnego, wody i urządzeń sanitarnych osobom w szczególnie trudnej sytuacji w regionie Sahelu i Jeziora Czad, w Republice Środkowoafrykańskiej, regionie Wielkich Jezior, Afryce Wschodniej, Syrii, Jemenie, Palestynie i Wenezueli, a także w Rohingya. pomoc Pomoc jest przekazywana za pośrednictwem organizacji pozarządowych, organizacji międzynarodowych, agencji ONZ, Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.

Więcej informacji 

 
Dodatkowe 105,5 mln euro dla krajów Rogu Afryki
 
14 maja 2020
 

UE zapewnia dodatkową pomoc w wysokości 105,5 mln euro na projekty humanitarne w Dżibuti, Etiopii, Kenii i Somalii, aby pomóc dostarczyć opiekę zdrowotną, żywność i zaspokoić podstawowe potrzeby uchodźców.

Więcej informacji 

 
Pożyczki w wysokości 3 mld euro dla krajów sąsiadujących i partnerskich
 
15 maja 2020
 

UE zatwierdza pożyczki w wysokości 3 miliardów euro, aby pomóc krajom sąsiadującym i krajom partnerskim w łagodzeniu negatywnych społecznych i gospodarczych skutków pandemii przy jednoczesnym zachowaniu stabilności finansowej.

Więcej informacji 

 
UE uruchamia humanitarny most powietrzny
 
8 maja 2020
 

UE uruchamia humanitarny most powietrzny do transportu pracowników humanitarnych i zaopatrzenia awaryjnego do krytycznych obszarów na całym świecie.

Więcej informacji 

 
3,3 mld euro wsparcia UE dla Bałkanów Zachodnich
 
29 kwietnia 2020
 

UE mobilizuje pakiet pomocowy o wartości ponad 3,3 mld euro dla partnerów z Bałkanów Zachodnich, zapewniając wsparcie dla ich sektorów opieki zdrowotnej, odbudowy społecznej i gospodarczej, pomocy humanitarnej dla uchodźców oraz pomocy makro- i mikrofinansowej.

Więcej informacji 

 
Ponad 20 mld euro wsparcia dla krajów partnerskich
 
8 kwietnia 2020
 

UE uruchomia pakiet „Team Europe”, aby pomóc krajom najbardziej podatnym na zagrożenia w walce z pandemią i łagodzeniu jej społecznych i gospodarczych konsekwencji, w szczególności w Afryce, sąsiedztwie UE, ale również w Azji i Pacyfiku oraz w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach .

Więcej informacji 

 
Do 28 milionów euro na wsparcie badań w Afryce subsaharyjskiej
 
8 kwietnia 2020
 

Partnerstwo europejskie i krajów rozwijających się na rzecz prób klinicznych (EDCTP) ogłosiło trzy zaproszenia do wyrażenia zainteresowania wsparciem potencjału badawczego w Afryce Subsaharyjskiej, z budżetem do 28 mln euro finansowanym z programu „Horyzont 2020” na rzecz badań i innowacji.

Więcej informacji 

 
240 milionów euro dodatkowego wsparcia dla krajów sąsiadujących
 
udzielających schronienia uchodźcom syryjskim
 
31 marca 2020
 

UE zatwierdza nowy pakiet w wysokości prawie 240 milionów euro, aby zapewnić dodatkową pomoc uchodźcom z Syrii i osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji w Iraku, Jordanii i Libanie, a także wesprzeć kraje udzielające schronienia w mierzeniu się z wyzwaniami dotyczącymi m.in. zdrowia publicznego.

Więcej informacji 

 
700 mln euro na wsparcie Grecji w zarządzaniu migracją
 
3 marca 2020
 

UE udostępnia 350 milionów euro wsparcia dla Grecji, do której przybywa większość uchodźców i migrantów. O dodatkową pomoc finansową w wysokości 350 mln euro można wnioskować w ramach budżetu korygującego. Grecja otrzymała również wsparcie w zakresie sprzętu medycznego, zespołów medycznych, schronień, namiotów i koców w ramach Mechanizmu Ochrony Ludności.

Więcej informacji 

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl