Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Finlandia rozpoczyna przewodnictwo w Unii Europejskiej (2019-07-01)

Finlandia rozpoczęła półroczną prezydencję Rady Unii Europejskiej, przejmując stery od Rumunii. Priorytetami władz w Helsinkach na najbliższych sześć miesięcy są kwestia ochrony praworządności, neutralność klimatyczna oraz walka z wojną hybrydową.

Przedstawiciele rządu w Helsinkach mówili przed rozpoczęciem przewodnictwa, że będą dążyć do powiązania wypłaty unijnych funduszy z budżetu Wspólnoty po 2020 roku z przestrzeganiem praworządności.

Druga, ważna dla Helsinek sprawa, to ochrona klimatu – Finlandia chce za swojego przewodnictwa doprowadzić do porozumienia w sprawie neutralności klimatycznej do 2050 roku. Chodzi o zero emisji CO2, czyli sytuację w której tyle samo gazów cieplarnianych jest emitowanych co pochłanianych.

W centrum zainteresowania Finlandii jest także zagrożenie wojną hybrydową, między innymi ze względu na sąsiedztwo z Rosją. Po raz pierwszy w historii Unii Finowie chcą zorganizować ćwiczenia sprawdzające zdolność reagowania na takie zagrożenie. Mają w nich uczestniczyć ministrowie finansów i spraw wewnętrznych.

Podczas fińskiej prezydencji planowane jest też opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej, ale rząd w Helsinkach nie uważa, by było to zagrożeniem dla realizacji planów przewodnictwa.

Zadania prezydencji

Prezydencja kieruje pracami Rady nad unijnym ustawodawstwem oraz dba o ciągłość programu UE, porządek procedur legislacyjnych i współpracę państw członkowskich. Musi więc być uczciwym i bezstronnym mediatorem.

Prezydencja ma 2 główne zadania:

1. Zaplanować i poprowadzić posiedzenia Rady i jej organów przygotowawczych

Prezydencja przewodniczy posiedzeniom Rady w poszczególnych składach (z wyjątkiem Rady do Spraw Zagranicznych) oraz jej organów przygotowawczych: stałych komitetów (takich jak Komitet Stałych Przedstawicieli – Coreper) oraz grup roboczych i komitetów zajmujących się bardzo szczegółowymi sprawami.

Prezydencja dba, by dyskusje przebiegały prawidłowo, a regulamin Rady i jej metody pracy były przestrzegane.

Organizuje również wiele formalnych i nieformalnych posiedzeń w Brukseli i w swoim kraju.

2. Reprezentować Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE

Prezydencja reprezentuje Radę w stosunkach z innymi instytucjami UE, zwłaszcza z Komisją i  Parlamentem Europejskim. Stara się wypracować porozumienie co do aktów ustawodawczych podczas rozmów trójstronnych, nieformalnych negocjacji i posiedzeń komitetu pojednawczego.

Prezydencja pracuje w ścisłej koordynacji z:

  • przewodniczącym Rady Europejskiej
  • wysokim przedstawicielem Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Wspomaga ich prace, a czasem jest proszona o wykonanie pewnych zadań w zastępstwie wysokiego przedstawiciela, np. o reprezentowanie Rady do Spraw Zagranicznych przed Parlamentem Europejskim lub przewodniczenie tej Radzie, gdy dyskutuje ona nad wspólną polityką handlową.

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl