Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Brexit: ustalenia na czas przejściowy (2018-01-31)

Komisja Europejska otrzymała mandat do rozpoczęcia negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie uregulowań przejściowych dotyczących tzw. Brexitu. Będą one niezbędne, aby proces wystąpienia Brytyjczyków ze wspólnoty przebiegał według jasnych, wzajemnie szanowanych reguł. W czerwcu 2016 r. w referendum większość głosujących obywateli Wielkiej Brytanii zadecydowała o wystąpieniu ich kraju z UE.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła zgodę Rady do Spraw Ogólnych (art. 50) na rozpoczęcie negocjacji w sprawie ewentualnych uregulowań przejściowych, które będą obowiązywały po zorganizowanym wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Te wytyczne negocjacyjneWyszukaj ten link w innym językuEN•••, które uzupełniają wytyczne negocjacyjne z maja 2017 r.Wyszukaj ten link w innym językuEN••• i opierają się na zaleceniu Komisji z dnia 20 grudnia 2017 r.Wyszukaj ten link w innym językuEN•••, określają dodatkowe szczegóły możliwych rozwiązań przejściowych. Obejmują one w szczególności następujące ustalenia:

  • Nie będzie możliwe podejście wybiórcze – Wielka Brytania będzie nadal uczestniczyć w unii celnej i jednolitym rynku, respektując wszystkie cztery swobody. Dorobek prawny Unii będzie nadal miał w pełni zastosowanie do Wielkiej Brytanii i będzie w niej obowiązywał, tak jak w państwach członkowskich. W związku z tym Wielka Brytania powinna nadal być związana zobowiązaniami wynikającymi z umów z państwami trzecimi. Wszelkie zmiany wprowadzone w tym czasie w dorobku prawnym Unii powinny automatycznie mieć zastosowanie w Wielkiej Brytanii.
  • Obowiązywać będą wszelkie dotychczasowe unijne instrumenty i struktury regulacyjne, budżetowe, nadzorcze, sądownicze i w zakresie egzekwowania prawa, w tym kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
  • Od 30 marca 2019 r. Wielka Brytania będzie państwem trzecim, nienależącym do UE. Dlatego też nie będzie już reprezentowana w instytucjach, agencjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii.
  • Okres przejściowy musi być jasno określony i ściśle ograniczony w czasie. Komisja zaleca, aby nie trwał on dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. W związku z tym przepisy dotyczące praw obywateli zawarte w umowie o wystąpieniu powinny mieć zastosowanie od zakończenia tego okresu przejściowego.

W wytycznych negocjacyjnych przypomina się również, że wyniki pierwszego etapu negocjacji, opisane w komunikacie KomisjiWyszukaj ten link w innym językuEN••• i we wspólnym sprawozdaniuWyszukaj ten link w innym językuEN•••, należy wiernie przełożyć na uregulowania prawne. Podkreśla się konieczność dokończenia prac w sprawie wszelkich kwestii związanych z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, w tym zagadnień nieuwzględnionych na pierwszym etapie, takich jak ogólne zarządzanie umową o wystąpieniu oraz zagadnienia merytoryczne dotyczące m.in. praw własności intelektualnej, ochrony danych osobowych oraz kwestii celnych.

Dalsze działania

Komisja opublikuje w odpowiednim czasie projekt tekstu prawnego umowy o wystąpieniu, którego część stanowią rozwiązania przejściowe. Cała umowa zawarta na mocy art. 50 będzie musiała zostać zatwierdzona przez Radę (art. 50), Parlament Europejski i Wielką Brytanię zgodnie z jej wymogami konstytucyjnymi.

Przebieg procedury

8 grudnia 2017 r. Komisja Europejska skierowała do Rady Europejskiej zalecenie (art. 50), aby ta uznała, że w pierwszym etapie negocjacji prowadzonych z Wielką Brytanią na podstawie art. 50 osiągnięto wystarczające postępy. 15 grudnia przywódcy 27 państw UE potwierdzili, że osiągnięto wystarczające postępy w kwestiach praw obywatelskich, Irlandii i porozumienia finansowego, i przyjęli wytyczne w sprawie przystąpienia do drugiego etapu negocjacji. Również Parlament Europejski w rezolucji z 13 grudnia potwierdził, że poczyniono wystarczające postępy. 20 grudnia Komisja Europejska przesłała Radzie zalecenie (art. 50) dotyczące rozpoczęcia rozmów na temat kolejnego etapu uporządkowanego wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej.

Wytyczne Rady Europejskiej (art. 50) z dnia 29 kwietnia 2017 r., jak również ogólne zasady i uzgodnienia proceduralne dotyczące prowadzenia negocjacji, określone w wytycznych negocjacyjnych Rady z dnia 22 maja 2017 r.Wyszukaj ten link w innym językuEN•••, nadal obowiązują w całości na tym etapie negocjacji.

Więcej informacji:

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl