EUROPE DIRECT Zielona Góra

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

Aktualności

Nowe środki na działania informacyjne związane ze wspólną polityka rolną (2013-09-27)

Komisja Europejska zaprasza do składania wniosków w sprawie finansowania działań informacyjnych związanych ze zreformowaną WPR.

Tematy kampanii informacyjnej dla obywateli obejmą ogólne zagadnienia związane z WPR. Najważniejsze spośród nich to bezpieczeństwie żywnościowe, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi oraz rozwój obszarów wiejskich. Działania maja na celu poinformowanie jak największej liczby osób o podstawowych aspektach zreformowanej WPR oraz płynących z niej korzyściach.

Akcja informacyjna skierowana do społeczności wiejskich powinna skupić się na bardziej szczegółowych kwestiach, w szczególności na wdrożeniu nowych środków wprowadzanych przez reformę WPR, takich jak konwergencja różnych form pomocy bezpośredniej, jej ekologizacja, zasada wzajemnej zgodności, wsparcie dla młodych rolników i małych gospodarstw rolnych, mechanizmy wsparcia rynkowego, organizacje producentów i organizacje międzybranżowe, rozwój krótkich cyklów dostaw, zarządzanie ryzykiem, systemy ubezpieczeń od utraty dochodów, dostęp do systemów jakości, innowacje i restrukturyzacja, modernizacja i dywersyfikacja działalności rolnej oraz inne środki na rzecz rozwoju rolnictwa lub doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Efekty przeprowadzonej kampanii zostaną ocenione zgodnie z rodzajem działania i rodzajem adresatów, do których jest ono skierowane.

Promocja powinna obejmować kilka spośród niżej wymienionych działań:

— produkcja i dystrybucja materiałów multimedialnych lub audiowizualnych,

— produkcja i dystrybucja materiałów drukowanych (publikacje, plakaty itp.),

— tworzenie narzędzi internetowych oraz narzędzi portali społecznościowych,

— wydarzenia medialne,

— konferencje, seminaria lub warsztaty,

— wydarzenia typu „farma w mieście”, które pomagają w wyjaśnieniu mieszkańcom miast znaczenia rolnictwa,

— wydarzenia typu „drzwi otwarte” mające na celu informowanie obywateli o roli rolnictwa,

— wystawy i punkty informacyjne – zarówno statyczne, jak i przenośne.

Do współfinansowania kwalifikują się dwa rodzaje działań:

1. Na poziomie krajowym (działania o skutkach wyłącznie na poziomie regionalnym lub lokalnym nie będą brane po uwagę)

2. Na poziomie europejskim (realizowane w kilku państwach członkowskich).

Współfinansowaniu podlegać będą kampanie zrealizowane (łącznie z przygotowaniem, wdrożeniem, działaniami uzupełniającymi i oceną) w terminie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 marca 2015 r.

Wnioski powinny zostać wysłane pocztą do dnia 30 listopada 2013 r. (dowodem daty nadania będzie data stempla pocztowego)

Więcej informacji, formularz aplikacyjny oraz regulamin dostępne na stronie:

http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/index_en.htm

wszystkie

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl